Якими нормативними актами регламентується функціонування місцевих фінансів?

а) Закон України „Про місцеві державні адміністрації ”;

б) Конституція України;

в) Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”

г) Бюджетний кодекс;

д) Закон України „про місцеве самоврядування в Україні”

Є) Податковий кодекс

Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

а) Верховна Рада України;

б) облдержадміністрація;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Міністерство фінансів України;

Д) місцеві ради.

Яка з територій належить до теорій місцевого самоврядування?

а) державна теорія місцевого самоврядування;

б) теорія вольності общин;

в) децентралізацій на теорія;

г) теорія громадського господарського самоврядування;

Д) теорія муніципального комунізму.

2. Доходи місцевих бюджетів класифікуються по наступним ознакам:

а) загальнодержавні і місцеві;

б) власні і закріпленні;

в) податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, бюджетні трансферти;

г) регулюючі.

3. До складу закріплених (делегованих) доходів бюджетів місцевого самоврядування відносяться:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) податок на промисел;

в) державне мито;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) податок на прибуток;

є) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

Ж) плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад.

4. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення:

а) до 500 тис. осіб;

б) понад 800 тис. осіб;

в) понад 1 млн. осіб.

5. Фінансове вирівнювання – це:

а) перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів;

б) спрямування коштів з „багатих” регіонів у „бідніші” з метою збалансування доходної і видаткової частин місцевих бюджетів;

В) перерозподіл фінансових ресурсів як між ланками системи бюджетів по вертикалі, так і між так званими бідними і багатими територіями по горизонталі.

1. Категорія „місцеві фінанси” – це:

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) місцеве господарство адміністративно-територіальних одиниць;

в) сукупність матеріальних засобів, які поступають у розпорядження адміністративно-територіальних одиниць;

Г) система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань.

2. До складу власних доходів бюджетів місцевого самоврядування належать:


3422358180229028.html
3422400597994523.html
    PR.RU™